Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden voor alle opleidingen

Als cursist word je pas toegelaten tot een cursus als je tijdig online of via het secretariaat bent ingeschreven (vóór 1/3de van de lestijden is verstreken), het inschrijvingsgeld betaald hebt of ervan vrijgesteld bent en in dit laatste geval naast de betaling van afdelingsgebonden cursusmateriaal, het juiste vrijstellingsdocument hebt ingeleverd en je akkoord verklaard hebt met dit centrumreglement. Om als cursist toegelaten te worden, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Wanneer een cursus volzet is, kom je in chronologische volgorde op een reservelijst te staan. Een inschrijving is persoonlijk en kan nooit worden doorgegeven aan derden.

Als je als cursist niet beschikt over de Belgische nationaliteit moet je een bewijs van wettig verblijf voorleggen.

Naast deze wettelijke toelatingsvoorwaarden worden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd om als cursist toegelaten te worden tot een aanvangsmodule van een opleiding.

Om als cursist toegelaten te worden tot een vervolgmodule moet er aan één van volgende aanvullende voorwaarden voldaan worden:

  • de cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules waarvan de voorkennis vereist is volgens het leertraject;
  • de cursist beschikt over een welbepaald attest of certificaat van een andere opleidings- of vormingsinstelling;
  • de cursist beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid;
  • de directeur van het centrum oordeelt dat de cursist beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest of certificaat uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat hij over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen;
  • de directeur van het centrum oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de cursist over voldoende kennis, vaardigheden en attidudes beschikt om de module aan te vangen.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.

Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving enkel weigeren:

  • indien de veiligheid in het gedrang komt;
  • als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen;
  • als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd uitgesloten.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Bedrijfsbeheer

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer moet de cursist aan één van volgende voorwaarden voldaan hebben:

  • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht;
  • ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het studiegebied NT2

Cursisten die voor de eerste keer een cursus Nederlands willen volgen, moeten zich eerst aanmelden bij een kantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering (www.integratie-inburgering.be/contact). Tot de opleidingen NT2 kunnen onder specifieke voorwaarden ook 12- tot 16-jarigen uit het voltijds secundair onderwijs worden toegelaten.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden in de opleidingen van het studiegebied Voeding

Om een les te kunnen volgen in het studiegebied Voeding moet de bijdrage voor die periode en alle voorgaande modules betaald zijn.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor Aanvullende algemene vorming (AAV)

Om de opleiding Aanvullende algemene vorming te starten in september moet je 18 jaar worden vóór 1 januari. Start je in februari, dan ben je 18 op het moment dat je inschrijft. In de intakeperiode vraagt de trajectbegeleider in een persoonlijk gesprek naar je vooropleiding, je interesse, je verwachtingen en je toekomstplannen en neem je eventueel deel aan vrijstellingsproeven om je traject te bepalen. Op het einde van de intakeperiode krijg je een persoonlijk advies over je studiemogelijkheden. Pas dan kan je je definitief inschrijven.