Nederlands 2

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Nederlands M2 (ODB-Y00376-010)

In deze module leer je solliciteren en andere zakelijke brieven en mails schrijven. Via een simulatie bereiden we je optimaal voor op het sollicitatiegesprek. Je leert debatteren en teksten vergelijken uit meerdere bronnen.   

De cursist kan:

 • Op beoordelend niveau luisteren naar informatieve, argumentatieve en narratieve teksten en prescriptieve teksten.
 • Strategieën:
  • zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel, teksttype en eigen kennis;
  • zijn manier van luisteren afstemmen op het luisterdoel;
  • tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder:
   • hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling van de tekst;
   • zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt;
   • zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
   • gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niet-talige) binnen en buiten de tekst;
   • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
   • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
   • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en uitdrukkingen afleiden uit de context;
   • relevante informatie in kernwoorden noteren;
  • het resultaat beoordelen in het licht van het luisterdoel;
  • het resultaat bijstellen.
 • Op beoordelend niveau studieteksten lezen over een voor hem bestemd leerstofonderdeel;
 • Op beoordelend niveau informatieve, argumentatieve, narratieve en prescriptieve teksten lezen;
 • Strategieën:
  • zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel, teksttype en eigen kennis;
  • zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
  • tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder:
   • hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling van de tekst;
   • zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt;
   • onduidelijke passages herlezen;
   • gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niet-talige) binnen en buiten de tekst;
   • digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen;
   • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
   • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en uitdrukkingen afleiden uit de context;
   • relevante informatie aanduiden;
  • het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
  • het resultaat bijstellen.
 • Op structurerend niveau een sollicitatiegesprek voeren;
 • Op beoordelend niveau inlichtingen vragen en aanvragen doen, klachten en bezwaren formuleren;
 • Op beoordelend niveau gevoelens en persoonlijke ervaringen uitdrukken en beantwoorden;
 • Op beoordelend niveau informatie uitwisselen, standpunten en meningen uitdrukken en beantwoorden.
 • Strategieën
  • zich oriënteren op aspecten van de mondelinge interactietaak: doel, teksttype, eigen kennis en gesprekspartner;
  • zijn manier van communiceren afstemmen op het doel en de gesprekspartner;
  • tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder:
   • hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling van de gesprekspartner;
   • zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt of goed kan uitdrukken;
   • gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
   • ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen;
   • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
   • zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds begrip na te gaan;
   • eenvoudige technieken toepassen om een gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten;
  • het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel en het doel van de gesprekspartner;
  • het resultaat bijstellen.
 • Op beoordelend niveau volgens een vastgestelde standaard verslagen maken;
 • Op beoordelend niveau sollicitatieformulieren invullen, sollicitatiebrieven of mails en andere zakelijke brieven of mails schrijven;
 • Op beoordelend niveau informatieve en argumentatieve teksten schrijven.
 • Strategieën:
  • zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen kennis en lezer;
  • zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
  • tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder:
   • zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan uitdrukken;
   • een schrijfplan opstellen;
   • van een model gebruik maken;
   • digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
   • een passende lay-out gebruiken;
   • de eigen tekst nakijken;
   • bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren, corrigeren en redigeren;
   • met de belangrijkste conventies van geschreven taal rekening houden;
  • het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel;
  • het resultaat bijstellen.
 • Tekstervarend lezen;
 • Kort de eigen tekstkeuzes en leeservaringen toelichten.
 • Taalgebruik: Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist in een ruim gamma van voor hem relevante taalgebruikssituaties bewust reflecteren op de belangrijkste factoren van een communicatiesituatie: zender, ontvanger, boodschap, bedoeling, effect, situatie, kanaal. Hij kan daarbij de volgende verschijnselen herkennen en onderzoeken:
  • Standaardnederlands en andere standaardtalen;
  • nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten;
  • in onze samenleving voorkomende talen;
  • normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal;
  • taalhandelingen, zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, dreigen, waarschuwen, groeten, bedanken;
  • taalgedragsconventies;
  • de gevolgen van zijn taalgedrag voor anderen en hemzelf;
  • talige aspecten van cultuuruitingen in onze samenleving.
 • Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist op zijn niveau in allerlei taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik. Hij kan de volgende verschijnselen herkennen en onderzoeken:
  • verbanden tussen tekstdelen: alinea-zin, inleiding-midden-slot;
  • structuuraanduiders: verbindingswoorden, signaalwoorden, verwijswoorden;
  • betekenisrelaties: middel-doel, chronologische relatie, oorzaak-gevolg, voordelen-nadelen, voor-tegen;
  • status van een uitspraak: feit-mening.
 • Taalsysteem: Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist op zijn niveau in voor hem relevante taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalsysteem met betrekking tot:
  • klanken, woorden, zinnen, teksten;
  • spellingvormen;
  • betekenissen.
 • Strategieën: De cursist kan op zijn niveau bewust reflecteren op luister-, spreek-, interactie-, lees- en schrijfstrategieën.
 • Begrippen en termen: De cursist kan bij alle eindtermen Nederlands de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen en termen gebruiken.

Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 8  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 8 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 80 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Nederlands 2

06 september 2021 - 21 januari 2022

 • maandag 12:50‑16:30
€ 8
incl. kosten
Nederlands 2

06 september 2021 - 21 januari 2022

 • maandag 18:30‑22:00
€ 8
incl. kosten
Nederlands 2

07 september 2021 - 21 januari 2022

 • dinsdag 12:50‑16:30
€ 8
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper