Wiskunde 1 M

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Wiskunde M1 (ODB-Y00376-033)

Wiskunde 1 gaat over meetkunde en over verbanden tussen variabelen.
In meetkunde komen zowel het vlak als de ruimte aan bod.
In het deel verbanden tussen variabelen  leer je enkele typische verbanden en leer je deze voorstellen in een grafiek, een tabel en met een voorschrift.

De cursist kan:
 • functioneel gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie om wiskundige informatie te verkennen en voor te stellen, en om wiskundige problemen te onderzoeken en op te lossen;
 • probleemoplossende vaardigheden toepassen:
  • wiskundige informatie analyseren, schematiseren en structureren;
  • gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren maken en tabellen opstellen;
  • bij het oplossen van een vraagstuk:
   • relevante gegevens scheiden van niet relevante;
   • gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband brengen;
   • gegevens en gevraagde weergeven in een geschikt wiskundig model;
   • het vraagstuk planmatig uitwerken;
 • redeneren over meetkundige vormen en situaties in 2D en 3D:
  • herkennen en gebruiken van de meetkundige begrippen evenwijdige stand, loodrechte stand en hoeken;
  • herkennen van figuren in het vlak en kubus, balk, recht prisma, cilinder, piramide, kegel en bol aan de hand van een schets, tekening en dergelijke;
 • bij meetkundige berekeningen in vlakke en in beperkte ruimtelijke situaties gebruikmaken van schetsen en tekeningen, van meetkundige begrippen en elementaire eigenschappen, in het bijzonder van:
  • de stelling van Pythagoras;
  • oppervlakte;
  • inhoud;
 • betekenisvolle formules omvormen:
  • de waarde berekenen van een variabele in een formule bij vervanging van de andere variabele(n) door een getal;
  • één variabele in functie van een of meer de andere schrijven;
  • het effect aangeven van de verandering van de ene variabele op de andere;
  • eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp van formules;
 • de samenhang aangeven tussen verschillende voorstellingswijzen van het verband tussen variabelen, namelijk verwoording, tabel, grafiek en formule (voorschrift):
  • een tabel maken van het verband tussen variabelen;
  • een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot:
   • het aflezen van bepaalde waarden;
   • het aflezen van extreme waarden;
   • het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, dalen);
  • in een opportuun gekozen assenstelsel een grafiek tekenen van het verband tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle situatie;
 • aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van enkele eenvoudige functies (mede met behulp van IT).

Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 7  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 7 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 80 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Het opleidingsaanbod voor het 1ste semester van volgend schooljaar staat vanaf half mei online.
De cursussen van het 2de semester staan telkens vanaf half december online.

Vind je een bepaalde cursus niet, dan kan je hierover steeds een vraag stellen door een mail te sturen naar info@hik.be.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper