Legal, privacy en copyright

Inleiding

Om je te informeren over onze beleidsmaatregelen en activiteiten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens op onze website, stelt HIK Volwassenenonderwijs je een elektronisch exemplaar van dit privacybeleid ter beschikking. HIK Volwassenenonderwijs is de beheerder van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via deze website. Indien de lokale wetgeving dit vereist, nemen we samen met de relevante lokale autoriteiten de formaliteiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor onze rekening. In dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke gegevens’ naar informatie die betrekking heeft op een individu en die het mogelijk maakt om direct of indirect de identiteit van dat individu te achterhalen (samen met andere informatie die waarschijnlijk ook in het bezit van HIK Volwassenenonderwijs komt). Denk maar aan je naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Persoonlijke gegevens

Verwerkingsdoeleinden

Bij HIK Volwassenenonderwijs verwerken wij cursistengegevens voor de volgende doelen:

 • Cursistenrekrutering;
 • Cursistenadministratie;
 • Cursistenbegeleiding;
 • Cursistenevaluatie;
 • Externe communicatie;
 • Toezicht op telecommunicatie;
 • Camerabewaking.

Verwerkte cursistengegevens

Om jou in te schrijven, te begeleiden en op te volgen bij HIK Volwassenenonderwijs is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens (voornaam en naam, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, verblijfsdocumenten, pasfoto);
 • Contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail);
  Als je ervoor kiest om ons jouw e-mailadres te bezorgen, zullen wij met jou via e-mail communiceren. Je kan op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen. Afhankelijk van de instellingen van jouw e-mailprogramma is het mogelijk dat informatie over jou automatisch wordt overgedragen wanneer je e-mails stuurt naar HIK Volwassenenonderwijs.
 • Evaluatiegegevens (vrijstellingen, aanwezigheden, rapporten, deliberaties);
 • Opleiding, vorming en werk (opleidingsniveau, diploma, centrumloopbaan, werksituatie, werkritme);
 • Financiële gegevens (bankgegevens, (terug)betalingen, vermindering inschrijvingsgeld)
 • Traject- en zorgbegeleiding (communicatie met lesgevers, medecursisten, begeleiding, opvolging, medische informatie);
 • Afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • Bewakingsbeelden.
 • Andere (nummerplaat, …)

Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het DaVinci-systeem van AgoDi (agentschap voor onderwijsdiensten), een ontvanger van een deel van jouw cursistengegevens;
 • Bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • Bij doorlichting is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde cursistengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • Als centrum zijn we eveneens gemachtigd door de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) of de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 de taken van de Privacycommissie en haar sectorale comités zal overnemen, om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen: Huizen van het Nederlands, Centra voor Basiseducatie (CBE), Centra voor Volwassenenonderwijs (cvo), Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Handhavingsambtenaren, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden.

Overeenkomstig wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens kan je op elk moment schriftelijk vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten schrappen of je ertegen te verzetten (samen met een kopie van je identiteitskaart of paspoort), op de manier die is voorzien in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december tot de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.

Website bezoeken

In het algemeen kan je onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om toegang te krijgen tot sommige delen van onze website, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van je verzamelen. In die gevallen bezorg je ons je persoonlijke gegevens volledig op vrijwillige basis. Als je ons geen persoonlijke gegevens bezorgt, dan zal je de functie in kwestie op onze website niet kunnen benutten.

Rechten uitoefenen

Je kan je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • Recht op informatie: Je mag vragen welke gegevens van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het centrum die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • Recht op inzage: Je mag steeds de gegevens die het centrum van je heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • Recht op verbetering: Indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan jouw gegevens;
 • Recht op gegevenswissing: Je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het centrum, permanent en volledig verwijderd worden;
 • Recht op beperking van de verwerking: Indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe onderwijsinstelling of andere werkgever, dan faciliteert het centrum dit (in de mate van het mogelijke);
 • Recht van bezwaar: Indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: Wanneer het centrum algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan je je hiertegen verzetten;
 • Recht om zijn/haar toestemming in te trekken: Indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat er op jouw apparaat cookies worden geplaatst. Hieronder vind je hier meer informatie over. We gebruiken cookies om je inhoud op maat te bieden, om te voorkomen dat je jouw wachtwoord telkens opnieuw moet invoeren en om de informatie die we aanbieden af te stemmen op hoe jij en anderen de website gebruiken. De domeinnaamserver die de automatische verzamelingprocedures uitvoert en mogelijk maakt, is www.hik.be. Na een beperkte geldigheidsduur worden cookies automatisch gewist. Je kunt je browser zo configureren dat het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld of dat je een waarschuwing ontvangt wanneer er al cookies op jouw computer werden geïnstalleerd. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, kan het noodzakelijk zijn dat je cookies inschakelt of activeert. Als je ze hebt uitgeschakeld en/of geblokkeerd, kan je dus problemen ondervinden wanneer je op de website surft. Zo krijg je mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten op de website.

Informatie of diensten aanvragen

Op onze website vind je formulieren waarmee je informatie en diensten kunt aanvragen. Mogelijk moet je via deze formulieren jouw financiële gegevens doorgeven, zoals jouw bankgegevens of creditcardnummers. HIK Volwassenenonderwijs belooft alle financiële informatie die je verstrekt uitsluitend te gebruiken voor de facturering en betaling van die bepaalde transactie. Dat kan de overdracht omvatten van jouw gegevens aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie, zoals banken, creditcardbedrijven en andere financiële en kredietinstellingen.

Bescherming van persoonsgegevens

HIK Volwassenenonderwijs garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verstrekt door iedere gebruiker, op basis van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de belofte waartoe het Centrum zich verbindt bij de toepassing van haar privacybeleid.

Weblinks

Op www.hik.be vind je weblinks naar andere inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van zulke links is de gebruiker de mogelijkheid bieden om via die weg bijkomende informatie in te winnen. HIK Volwassenenonderwijs is onder geen beding aansprakelijk voor de resultaten die voor de gebruiker kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze links. De gebruiker en eender welke andere natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk van plan is om eender welk technisch hulpmiddel op poten te zetten om hun website te koppelen aan www.hik.be, moet daarvoor vooraf schriftelijk de toestemming vragen aan en krijgen van HIK Volwassenenonderwijs. De link naar www.hik.be impliceert in geen geval dat enige vorm van relatie bestaat tussen HIK Volwassenenonderwijs en de eigenaar van de website, noch dat HIK Volwassenenonderwijs de inhoud of diensten van die website aanvaardt.