Missie en Visie

Missie

 

Aanbod

Met een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan up-to-date opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren en beantwoordend aan hoge kwaliteitsnormen, speelt HIK optimaal in op de leerbehoeften van iedere volwassene in de ruime regio. In overleg en in samenwerking met de andere regionale actoren beoogt het aldus een actieve bijdrage te leveren tot de sociale, economische en culturele ontplooiing van de Kempen. 

HIK wil erkend blijven als toonaangevende speler in het volwassenenonderwijs, door snel en flexibel in te spelen op de noden van iedere volwassene, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak. Het aanbod aan opleidingen en cursussen wordt permanent verruimd en geactualiseerd met oog voor alle opportuniteiten die zich aanbieden.

Wij willen tevens bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een multiculturele maatschappij waarbij wordt uitgegaan van een christelijk geïnspireerde levensvisie en van de waarden die daaruit voortvloeien.

 

Doelgroep

HIK richt zich tot cursisten uit diverse leeftijdscategorieën, die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wensen te vergroten of hun persoonlijke ontwikkeling willen verruimen door het behalen van een diploma of het volgen van een opleiding.

Zij worden niet alleen gezien als partners, maar in een gemoedelijk klimaat tevens begeleid bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.

Ook aan organisaties stelt het HIK zijn deskundigheid ter beschikking voor het bij- en omscholen van hun personeel.

 

Middelen

Gemotiveerde, geëngageerde en ervaren docenten, die voeling hebben en houden met de praktijk staan niet alleen borg voor cursussen die zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date zijn, maar zorgen er eveneens voor dat bij de kennisoverdracht en vorming de nadruk ligt op de eigenheden en behoeften van hun publiek.

Om haar opdracht te verwezenlijken, maakt HIK optimaal gebruik van de opportuniteiten in meerdere vestigingsplaatsen in de regio, waaronder de centrale vestigingsplaatsen op de moderne en goed bereikbare campussen in Geel en Herentals, die over een uitgebreide infrastructuur, degelijk imago en dito naambekendheid beschikken.

 

Visie

 

HIK wil voor iedereen optimale onderwijskansen scheppen. Dit in een open en democratische sfeer, met respect voor elke levensovertuiging. Wij beschouwen verscheidenheid, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk als een meerwaarde. Via een intensieve begeleiding en heldere communicatie willen wij voor de docenten en cursisten de juiste setting scheppen voor een stimulerende onderwijs- en vormingservaring. De visie op de onderwijsprocessen kadert hierin en geeft een antwoord op de vragen en wensen van de stakeholders. Ze vormt zich binnen de lijnen van het  wettelijk kader dat van toepassing is op het volwassenenonderwijs en is het resultaat van een gedragen visieontwikkeling, die permanent top-down en bottom-up wordt ontwikkeld en bijgestuurd. In deze visie geven we de beoogde kwaliteit weer en geven we aan hoe die kwaliteit wordt bereikt. We controleren via verschillende dragers of deze kwaliteit er werkelijk is en borgen ze in ons kwaliteitssysteem.